Мярка 6

Развитие на стопанства и предприятия

Цели на мярката:

 • Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители;
 • Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващите работни места;
 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
 • Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони.

Мярката съдържа две основни форми на подпомагане, насочени към различни потенциални бенефициенти:

 • помощ за стартиране на ново предприятие
 • инвестиции в неземеделски дейности

Най-важните приоритети, към които тя допринася, са както следва:

 • Приоритет 2Б “Улесняване на първоначалното навлизане в сектора на селското стопанство и по-специално смяната на поколенията в селскостопанския сектор“
 • Приоритет 5В “Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката“
 • Приоритет 6А “Улесняване на диверсификацията, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на работни места“
 • Подпомагането по мярката също така ще допринесе за постигане на междусекторните цели в областта на иновациите и околната среда.

I. Подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е най-малко 8 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
 • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Допустими разходи:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:

 • Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
 • Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Финансовата помощ за първо и/или второ плащане може да бъде допълнително лимитирана на база секторни показатели за съответното стопанство.

II. Подмярка 6.2 “Стартова помощ за неземеделски дейности”

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност. Не се предоставя финансова помощ за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци.

Начална помощ за нови неземеделски дейности в селските райони.

Разходите трябва да са в съответствие с бизнес плана и могат да включват:

 • а) Изграждане, придобиване, включително чрез отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • б) Закупуване, включително на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 • в) Общи разходи, свързани с разходите по буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
 • д) Текущи разходи.

Най-малко 30% от разходите в бизнес плана са предвидени за разходите от „а“ до „г“.

Подпомагането се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 евро.

Плащането се извършва чрез две плащания, представляващи авансово плащане – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане в година по избор на кандидата, но не по-късно от петата година и не по-рано от третата година от изпълнението на бизнес плана.

Второто плащане се извършва, ако кандидатът е извършил всички инвестиции, основните дейности и е постигнал целите, предвидени в бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място.

III. Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност.

Не се предоставя финансова помощ за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти в курортни комплекси за развит масов туризъм.

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 • а) Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 300 000 евро.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Вашето запитване‎

Офис на Европроекти ЕООД  в град Кърджали

Адрес:

ул. “Булаир” № 33
Местоположение: До сградата на НОИ – Кърджали
Паркинг: Паркинг пред офиса

Телефон:

0897 84 32 50, 0893 69 03 17

E-mail:

info@eproekti.com, prsrsa@gmail.com